Курс 1  -  ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕCЬKОMY?


ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕCЬKИ?
(2-е видання)

Cílem této učebnice je zprostředkovat studium češtiny komunikativní metodou tak, abyste po jejím zvládnutí byl schopen orientovat se a domluvit ve všech běžných oblastech společenského života - ve městě, v hotelu, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží, na letišti, na celnici, na dálnici, v kanceláři apod. Budete si umět smluvit s někým setkání, pozvat někoho na návštěvu, rozloučit se s ním, česky si s přáteli povyprávíte o rodině a svých zálibách, budete schopen vést jednoduché obchodní jednání.
Zároveň se slovní zásobou a konverzačnímu obraty běžných témat si osvojíte potřebnou gramatiku: 15 lekcí obsahuje celý základní gramatický systém češtiny. Přehledné gramatické tabulky na konci učebnice (tabulky české deklinace, konjugace a prepozic) vám pomůžou získat celkový přehled o české gramatice.
Učebnice obsahuje:
- Úvod do české fonetiky
- Úvodní ilustrovaná lekce (Lekce 0) „Poslouchejte a opakujte“
- 15 lekcí - 15 tematických celků; každá lekce je pojata jako tematická jednotka
- Základní společenské fráze „Co říkáme“
- Veřejné nápisy
- Gramatické tabulky
- Klíč řešení ke všem cvičením včetně překladu dialogů v lekcích 1-6 pro snazší porozumění českým větám na začátku vašeho studia
- Česko-vietnamský slovníček
- Gramatický rejstřík
- 3 celostránkové ilustrace k popisování
V úvodní ilustrované lekci jen opakujete po pedagogovi nebo audionahrávce jednotlivá slova, slovní spojení a věty k nacvičování správné výslovnosti. Memorováním si zároveň osvojujete gramatické tvary, což Vám pomůže v pozdějších lekcích v gramatickém učivu.
Každá lekce má následující strukturu:
-
základní slovní zásoba lekce
- Gramatika (Gr)
- Dialogy a cvičení (Cv) o ovládnutí gramatiky
- Text 1 a Text 2 vztahující se k tématu lekce
- cvičení k procvičení lexika a větných struktur (Cv)
- Modelové konverzace („Mluvní cvičení“)
K učebnici byla vydána sada audionahrávek – 4 audio CD s nahrávkami úvodní lekce, cvičení na výslovnost, textů, rozhovorů a mluvních cvičení.
Učebnice je vhodná i pro samouky.
Učebnice je doplněna Pracovní knihou.
Na tento 1. díl navazuje 2. díl "Chcete ještě lépe mluvit česky?" (zatím ve verzi anglicko-německé a ruské). Oba dva díly tvoří ucelený kurz studia českého jazyka.

Tento Pracovní sešit je doplňujícím materiálem k učebnici češtiny pro cizince „Chcete mluvit česky? (1. díl). Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Pomůže Vám dosáhnout stupně A1 a A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
15 lekcí tohoto Pracovního sešitu odpovídá 15 lekcím základní učebnice – jak slovní zásobou, tak probíranými gramatickými jevy a větnými strukturami. 16. lekce je lekce opakovací. Lekce obsahují mnoho různých typů drilových gramatických a lexikálních cvičení, cvičení komunikativní, texty podle tématu. Pracovat budete sám/sama, s kolegou nebo ve skupině. Typy cvičení jsou záměrně odlišné od cvičení v učebnici. To vše Vám pomůže osvojit si učivo základní učebnice – tedy gramatické struktury, lexikum, schopnost porozumění a samostatného ústního i písemného vyjadřování v daných tematických oblastech. Vaše jazykové znalosti a dovednosti budou systematicky upevňovány a prohlubovány. Cvičení neobsahují žádné neznámé gramatické jevy, neznámá slova jsou uvedena přímo u daného cvičení. Klíč s jejich řešením naleznete na konci učebnice. Gramatický rejstřík v závěru učebnice slouží k vaší snazší orientaci.
Pracovní sešit budete využívat jak při vyučování s učitelem, tak i při vaší samostatné práci doma. Slouží též pro individuální studium a individuální opakování.

Zvuková nahrávka
Tato zvuková nahrávka
je doprovodný materiál k učebnici a pracovnímu sešitu.
Učebnice je vhodná i pro samostudium.

Курс 2  -  ХОТИТЕ ЕЩЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО-ЧЕШСКИ?

«Хотите еще лучше говорить по-чешски?» является продолжением учебника «Хотите говорить по-чешски?», в качестве его второй части. Обе части представляют собой единый курс чешского языка.
Учебник предназначен для продолжающих изучение чешского языка русскоговорящих иностранцев, овладевших основным курсом чешского языка в объеме первой части (основная грамматическая система чешского языка и словарный запас из основных областей повседневной жизни). Изучив представляемую вторую часть, Вы достигнете уровня В1 и В2 Единого Европейского Языкового Стандарта иностранных языков, одновременно приобретя основы для достижения уровня С1.
Учебник методически продолжает первую часть, ориентируясь на коммуникативные навыки. Грамматические явления осваиваются посредством богатой разговорной практики. В 10 уроках и грамматических таблицах в конце учебника представлена полная грамматическая система чешского языка таким образом, чтобы учебник мог служить и как грамматический справочник при дальнейшем использовании чешского языка. Для более простой ориентации прилагается реестр грамматических явлений. Грамматические объяснения достаточно обширны, однако непосредственно при обучении по учебнику слушатель активно использует на основании текстов и разговорной практики только самое основное и необходимое из соответствующего грамматического явления. Именно поэтому так же, как и в первой части, авторы старались избежать глубокого и излишнего погружения в грамматику.
Каждый урок воспринимается как большая тематическая единица. В первых 5 уроках слушатель расширяет свой словарный запас в тех областях, в которых уже умеет вести устные диалоги - путешествие, общение, еда. Словарный запас следующих 5 уроков ориентирован уже более узко - работа, экономика, услуги, политическая жизнь, масс-медиа, культура, основная терминология в научных областях (математика, физика, химия). Словарный запас по данной теме вместе с переводом обобщен в конце каждого урока, чтобы при необходимости лексику в данной области можно было легко повторить и расширить.
Целью учебника является не только совершенствование устного проявления, но и углубление понимания при работе с текстом. Во время чтения текста урока (Текст 1) слушатель уже знает всю лексику; целью расширяющего текста (Текст 2) является понимание содержания лишь с частичным знанием лексики, так, как это происходит на практике, когда слушатель встречается с чешскими текстами. Незнакомые слова переведены только в конце текста, поэтому использование переводов зависит непосредственно от уровня знаний слушателя. Таким образом, учебник призван научить активной работе с текстом - перед Текстом 1 находятся грамматические примечания, которые обращают  внимание на грамматические явления и объясняют новые; а также лексические примечания, обращающие внимание на родственность слов и образование слов определенного значения (например, лица по профессии, названия мест и т.д.). У самых частотных глаголов чешского языка (být, dělat, chodit, mít, myslet, psát, brát и т.д.) приводятся разные значения и обороты (Rodina slov — однокоренные слова). 
Для совершенствования произношения в каждом уроке приводятся упражнения на произношение наиболее сложных звуков и групп звуков в чешском языке, включая скороговорки.
Учебник предназначен для русскоговорящих иностранцев — необходимые переводы и объяснения приводятся на русском языке. Так же, как и первая часть, вторая часть может использоваться для самостоятельного изучения: все слова переведены, в конце учебника содержится ключ с ответами на упражнения, а все тексты и устные задания можно послушать на аудио СD.

Каждый урок создан как лексическая единица по следующему принципу:
Делится на 2 части - часть А и часть В.
Часть А
• основная лексика урока
• грамматическое объяснение (Gг)
• диалоги и упражнения для закрепления грамматического материала
• грамматические примечания к Тексту 1
• лексические примечания к Тексту 1
• Текст 1
• упражнения на закрепление лексики и структуры предложения
• модельные упражнения, развивающие разговорную практику по данной теме
Часть В
• грамматический материал (Gг)
• диалоги и упражнения для закрепления грамматического материала
• Текст 2
• незнакомая лексика к Тексту 2
• упражнения, закрепляющие лексику, включая структуру, на тему Текста 2
• однокоренные слова
• образование слов
Произношение
Обобщение словарного запаса по данной теме

Аудиозапись 2
Набор аудиозаписей - 3 аудио СD с записью вводного урока, фонетических упражнений, текстов, диалогов и устных упражнений.

Діти  -  UČÍM SE ČESKY

Pracovní učebnice 1 - "ZOO"
Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince s učitelem a se spolužáky. Učebnice má pracovní formu, je využitelná k individuální i skupinové výuce. Obsahově se zaměřuje na konkrétní předměty a situace s využitím obrázků. Lze ji využít i pro žáky bez znalosti písma. Nabízí i aktivity, které vnášejí do výuky hravost a zábavu.

Pracovní učebnice 2 - "Aquapark"
Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince s učitelem a se spolužáky. Učebnice má pracovní formu, je využitelná k individuální i skupinové výuce. Obsahově se zaměřuje na konkrétní předměty a situace s využitím obrázků. Lze ji využít i pro žáky bez znalosti písma. Nabízí i aktivity, které vnášejí do výuky hravost a zábavu. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace