LEKCE 1 – POZDRAVY

CÍL: Seznámení s jednoduchými společenskými obraty, umět se představit, poznat se navzájem, umět správně použít tykání x vykání v dané situaci

Učitel se nejprve představí sám, ukáže na mapě Českou republiku. Vybídne žáky k témuž. Ukáže jejich země na mapě, napíše jména žáků a země na tabuli.

Projděte fráze a rozhovory - učitel nejprve přečte sám. Ukažte jednotlivé země na mapě. Dialogy čtou žáci. Dbejte na správnou výslovnost!

Před ROZHOVORY ukáže učitel sám s jedním žákem pozdrav včetně obvyklé neverbální komunikace tj. podání ruky, oční kontakt, melodie hlasu, odstup. Čteme rozhovory, žáci se zdraví navzájem i s učitelem - žáci mohou do třídy vejít / odejít – naučte i zaklepání na dveře a vyčkání.

Učitel položí otázku: "Kdo to je?“ a ukáže na žáka, odpoví sám "To je …“. Používejte i tvar: "Kdo je to?“ Trénujte mezi žáky, nechte jim pokládat i otázku, zapojte i sebe - pro natrénování vykání. Můžete mít i obrázky celosvětově známých pohádkových postav, zpěváků … Trénujte otázky: "Je to …? Odkud jsi / jste?“ podobným postupem. Doplňte cvičení v učebnici. Nejdříve vždy ústně, pak nechte žáka vyplnit samostatně písemně. Netrvejte na psacím písmu!

Hádanky typu "Kdo to je? Je z Ruska.“ aplikujte na skupinu daných žáků.

Zahrajte si situace na obrázcích. Využijte neznámých otázek, žáci odpovídají "nevím, nerozumím“. Stále dbejte na tykání, vykání - z dětí udělejte dospělé pomocí masky, klobouku, šátku.

ROZHOVOR Lin a Nuri nejdříve vyzkoušejte ústně, pak teprve žáci píšou.

Na závěr lekce se umí každý žák jednoduše představit. Využijte i jiných dospělých osob (kolega, ředitel), aby se žáci setkali i s jinými přístupy (jiná melodie hlasu, rychlost mluvení, aj.).

Hry k opakování lekce:

Žák má zavázané oči a hmatem poznává jiného žáka.
Žáci mají zavřené oči a jednoho žáka se nenápadně učitel dotkne - ten řekne: "Ahoj“, ostatní poznávají, kdo promluvil.
Žáci stojí v kruhu, učitel hází míček. Ten, kdo ho chytí, se ostatním představí.
Pokud lze pořídit fotografie dětí, lze je rozstříhat na puzzle a skládat, nebo vyjmout jen část obličeje a poznávat.
POZOR NA SOCIOKULTURNÍ ROZDÍLY! (dotýkání, fotografování, aj.) 

 

VÝSLOVNOST - obecně

Tato cvičení použijte každou hodinu (nejlépe na začátku i na konci), případně si vymyslete podobná slova na tabuli, lístečky se slovy k vylosování nebo schované po třídě. Nejdříve čte učitel po jednom slově, žáci sborem opakují slovo. Pokud slyšíte chyby ve výslovnosti opakujte slovo několikrát, popř. se k danému slovu vracejte. Pak necháme číst skupinu, dvojice, jednotlivce - šeptem, na střídačku, po řádcích, aj. Neopravujte žáka po každém slově, ale po přečtení řádku znovu učitel vysloví slova přečtená s chybou - žák opakuje. Vyvarujte se dlouhému trénování jednoho slova / písmene u daného žáka. Špatná výslovnost může být dána i logopedickou vadou, nedorostlým chrupem, aj. Jde o to, aby mu ostatní – spolužáci a učitelé rozuměli. Zvažte, kdy jde jen o malou odchylku ve výslovnosti a kdy už hrozí neporozumění. Buďte v tomto ohledu citliví (ani Češi nevyslovují vždy správně), neúspěch ve výslovnosti může zablokovat chuť k mluvení a k učení. Pochvalte žáka za každý malý pokrok a snahu. Pozor také na přízvuk! (na první slabiku můžete tlesknout, dupnout).

Žáci čtou slova bez porozumění významu!

VÝSLOVNOST - délka samohlásek

Délka samohlásek bývá častým problémem ve výslovnosti cizinců. Zpočátku délku trochu přehánějte, ale jen nepatrně. Při výslovnosti si lze pomáhat graficky – krátkou slabiku značí tečka, dlouhou slabiku čárka - resp. pomlka. Tyto značky si mohou žáci barevně dopsat ke slovům. Zvukově lze dlouhé a krátké slabiky odlišit hudebními nástroji nebo bzučákem k výuce dyslektiků. Zrakově např. baterkou s využitím tlačítka.

LEKCE 2 –TŘÍDA

CÍL: Pojmenování a seznámení se s věcmi, které žáka obklopují ve třídě a porozumět významu činností ve třídě

Učitel využívá konkrétní předměty v dané třídě. Ukazuje na ně a říká, děti opakují společně, později individuálně. Text přečteme a doplníme další předměty v dané třídě. Obrázek třídy v učebnici doplní žáci postupně podle pokynu učitele. Slova spojí s předmětem. Trénujeme zapamatování slov i obráceně - žák řekne předmět, jiný ho najde. Ukrytá slova pomocí přeházených písmen má učitel i na tabuli, popř. zvolí jiné předměty.

Učitel předvádí činnosti ve škole - říká slova, žáci opakují. Čteme text s obrázky. Učitel (později žák) říká činnosti a žáci předvádějí, pak opačně.

Učitel se zeptá žáků, jak se jmenuje jejich učitel a do jaké třídy chodí. Žáci doplní podle skutečnosti. Je vhodné se podívat i na dveře jednotlivých tříd a přečíst označení.

Učitel a pak žáci čtou text. Učitel dává k textu doplňující otázky: "Líbí se Nurimu jeho třída?", "Do jaké třídy chodí?", "Jak se jmenuje jeho učitel?" Atd. Žáci napíšou podobný text o sobě a ptají se navzájem sebe.

Závěr lekce je samostatné cvičení na činnosti.

Hry:
Učitel ukazuje obrázek předmětu ze třídy, žáci soutěží, kdo dřív řekne správné slovo. 
Pantomima činností.
Učitel nebo žák kreslí nějaký předmět na tabuli - kdo dřív pozná.
Tichá pošta - poslední žák jde k předmětu ve třídě.
Na tabuli jsou napsané předměty i jiná slova - 2 žáci mají v ruce křídu, přistoupí k tabuli, učitel řekne známé slovo a oba žáci se snaží co nejrychleji vyřčené slovo škrtnout.
                                                       

VÝSLOVNOST – dvojhlásky

Nacvičte nejdříve samostatné dvojhlásky, pak teprve ve slovech. Graficky možné označit spojené čtení obloučkem pod dvojhláskou.


LEKCE 3 – VE ŠKOLE

CÍL: Umět se orientovat ve škole, pojmenovat prostory a zaměstnance školy, školní potřeby, předměty ve škole, pochopit rozvrh hodin včetně užívaných zkratek, známkování v české škole, poznat pravidla chování v hodině / o přestávce, porozumět běžným pokynům učitele v hodině

Učitel řekne, jak se jmenuje daná škola, žáci otevřou učebnici a učitel přečte, jak se jmenuje škola Lin, pokračuje ve čtení místností a žáci ukazují na obrázku symboly jednotlivých místností. Lze také spojit slova s obrázkem. Učitel se ptá žáků: "Je / jsou v naší škole jídelna / třídy?"

Procházka školou s opakováním slov a doplnění podle reality. Učitel připraví jednoduchý plánek dané školy.

Číst a procvičovat Kde je Lin? - zakrýt text papírem.

Přečíst osoby ve škole - dbát na výslovnost - porozumění! Možno doplnit jméno ředitele, s jednotlivými osobami žáky přímo seznámit. Nacvičovat podobné rozhovory, otázku i odpověď ústně, pak doplnit samostatně písemně.

Orientace v prostoru - učitel říká nahoře, dole, atd. a žáci ukazují s ním. Podle úvodního obrázku školy procvičovat ústně a doplnit.

Učitel bere do ruky jednotlivé školní potřeby, pojmenovává je a žáci opakují. Pak je ukládá zpět, znovu pojmenuje a žáci se přidávají. Učitel čte text a žáci ukazují věci v tašce, spojí tužkou slovo s předmětem, doplní písemně.

Učitel si půjčí jednu žákovskou tašku a ptá se: "Co máš v tašce?" Vyndává věci a pojmenovává je - pozor na změny koncovek! Učitel se ptá: "Máš v tašce penál?" Dál se ptají žáci sebe navzájem. Každý žák napíše, co má v tašce.

Učitel připraví na tabuli rozvrh hodin se zkratkami předmětů, žáci mohou ukázat svůj rozvrh. Učitel ukazuje na zkratku a čte předmět, postupně se přidávají i žáci. Čteme názvy předmětů, včetně běžného formálního a mezi dětmi používaného, doplnění jiného předmětu v dané škole. Žáci čtou, jaké předměty má Lin a doplní svůj rozvrh, ptají se vzájemně. Učitel se ptá žáků, jaké předměty mají rádi / neradi. Žáci čtou rozhovory, doplní podle skutečnosti.

Rozlišení činností o přestávce v hodině. Čte učitel, žáci. Třídění kartiček s činnostmi.

Opakovací otázky k doplnění se pokusí žáci vyplnit sami bez předchozí přípravy - zpětná vazba pro učitele.

Závěrečné pokyny vysvětlíme konkrétní ukázkou. Doplňte i další Vámi používané pokyny. Procvičujeme hrou Kuba řekl. Pokud před pokynem řeknete "Kuba řekl", pak ho žáci vykonají. Pokud řeknete pouze pokyn, nedělají žáci nic. Hrajeme o fanty, popř. vypadává ze hry žák, který se spletl. Hru mohou později hrát žáci sami.

VÝSLOVNOST - měkké souhlásky

Většina cizinců nezná háček! Vyhledat měkké souhlásky ve slovech a označit barevně.

HRY:
Školní potřeby (nebo jejich obrázky) leží na lavici, žáci stojí kolem s jednou rukou zády. Učitel vysloví předmět, žáci se snaží co nejrychleji vzít daný předmět.
Zamíchané předměty a jejich zkratky co nejrychleji spárovat.
Zapamatování si daných školních potřeb / předmětů - Kimmova hra. (I ve dvojicích, skupině - navázání spolupráce mezi žáky.)
Poznávání školních pomůcek hmatem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace